اتوماسیون واحد تقسیم واکسن

یکی از بزرگترین چالش های صنایع غذایی و دارویی بسته بندی محصولات بدون دخالت دست و با رعایت نکات بهداشتی است. استقلال دستگاه های توزیع و بسته بندی از نیروی انسانی مستلزم پیاده سازی فرایندهای اتوماتیک می باشد. اتوماسیون دستگاه توزیع واکسن نیز به منظور رعایت الزامات بهداشتی صورت پذیرفته است.  در این مجموعه جداسازی بطری ها، تقسیم واکسن، درپوش گذاری و بسته بندی بطری های واکسن به صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست صورت می­پذیرد.