درایو ماشین سوییچ رلوکتانس

استحکام مکانیکی بیشتر، قیمت ارزان تر و نسبت گشتاور به اینرسی بالاتر ماشین سوئیچ رلوکتانس در مقایسه با ماشین های مغناطیس دایم و القایی از مهمترین برتری های این ماشین به شمار می رود. یکی از دشواری های پیشرو جهت بهره برداری از ماشین سوئیچ رلوکتانس راه اندازی و استفاده از آن بصورت بهینه می باشد. به همین جهت شرکت ارم صنعت موج گستر بر آن شده است تا با معرفی یک ساختار درایو بهینه با هدف افزایش راندمان و کاهش اعوجاجات جریان بهره برداری از ماشین سوئیچ رلوکتانس را آسان نماید.