تست ترانسفورمر

طبق استاندارد IEC 60076 آزمایشات مربوط به ترانسفورماتورها به انواع زیر تقسیم بندی می شوند.

– آزمایشات رویتن یا سری Routine Test.

– آزمایشات تایپ یا نوعی Type Teste.

–  آزمایشات ویژه special Teste .

الف – آزمایشات روتین شامل موارد زیر می باشد:

۱- اندازه گیری مقاومت سیم پیچ.

۲- اندازه گیری نسبت تبدیل وچک کردن گروه برداری .

۳- اندازه گیری امپدانس ولتاژ وتلفات بار.

۴- اندازه گیری جریان وتلفات بی باری .

۵- اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفاتی عایقی (تانژانت ولتا).

۶- اندازه گیری مقاومت الکتریکی .

۷- آزمایشات عایقی.

۸- آزمایشات روی تب چنجر (On load).

ب- آزمایشات تایپ شامل موارد زیر می باشد:

۱- آزمایش افزایش درجه حرارت .

۲- آزمایشات عایقی .

۳ – آزمایش ولتاژ ضربه ای .

ج – آزمایشات ویژه شامل موارد زیر می باشد:

۱- آزمایشات عایقی .

۲- اندازه گیری امپدانس مؤلفه صفر برای ترانسفورماتوری ها سه فاز.

۳- آزمایشات اتصال کوتاه وکنترل توانایی واستقامت حرارتی و دینامیکی در موقع اتصال کوتاه.

۴- اندازه گیری سطح صدای اکوستیک.

۵- اندازه گیری ولتاژ تداخل رادیویی RIV .

۶-  اندازه گیری هارمونیک ها در جریان بی باری .

۷- اندازه گیری توان مصرفی در فن ها وپمپ ها.

۸- آزمایش فشار روغن واطمینان از عدم نشتی روغن