تست پنلهای برق

براساس استاندارد IEC تست تایپ و ۳ نوع تست روتین را الزامی معرفی کرده است که تستهای تایپ برای محصول اولیه جهت اخذ تاییدیه تولید نمونه تابلو و در آزمایشگاههای معتبر بین الملی صورت می پذیرد و ۳ تست روتین در می­بایست در کارخانه سازنده و برای تست نهایی محصول انجام شود.

توجه: کلیه تستها بجز تست اتصال کوتاه که نیاز به شرایط و مقادیر جریان خیلی بالا دارد در آزمایشگاههای معتبر داخلی قابل انجام است.

—type tests are performed by the manufacturer on one or several configurations

اين تست تحت عنوان ازمونهاي نوعي بيان ميشود اين ازمونها طبق استاندارد IEC60439-1 و استاندارد شماره ۱۹۲۸ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اين تست ها شامل موارد زير است:

n°۱         Temperatures Rise limites                       محدودیت افزایش درجه حرارت

N°۲        Dielectric properties                                                خواص دی الکتریک

n°۳         Short-circuit Witstand                                  تحمل و پایداری اتصال کوتاه

N°۴        Protective circuit effectiveness                 اثر محافظتی مدار تست میگر

N°۵        Clearances and creepage distances گواهی فاصله هوایی و فواصل خزشی

N°۶        Mechanical operation                                            تست عملیات مکانیکی

N°۷        Degree of protection.                                                         درجه حفاظت

Routine tests are performed by the panel builder on each particular switchboard

اين تست تحت عنوان ازمونهاي معمول بيان ميشود اين ازمونها طبق استاندار IEC60439-1 و استاندارد شماره ۱۹۲۸ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اين تست ها شامل موارد زير است:

—  n°۸   General inspection                                                   بازرسی عمومی

—  n°۹   insulation/Dielectric test                             تست عایق / آزمون دی الکتریک

—  n°۱۰ protection measures.                         اندازه گیری و بررسی اتصالات و صحت عملکرد مدار

در پایان انجام تستهای تایپ مورد درخواست که میتواند هم کلیه تستها( ۷ مورد)  Fully type test باشد یا بخشی از تست ها (Partially type test) آزمایشگاه ها نسبت به صدور گواهینامه تایپ تست اقدام می کنند که این گواهینامه شامل مشخصات تابلو و مقادیر تست و نقشه اتصالات و عکسهایی از زمان و نحوه انجام را شامل میشوند و نسخه ای از آن را به سازنده و نسخه ای در آزمایشگاه جهت رفرنس و احیانا استعلام کارفرمایان از آزمایشگاه جهت تعیین صحت و راستی نگاری تست مربوطه بایگانی می شود