اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گيري مقاومت زمين

تعريف: مقاومت اهمي بين الكترود مورد نظر و الكترودي با مقاومت صفر در دوردست

 • ضرورت اندازه گيري به دليل وابستگي محاسبات ايمني افراد و تجهيزات به مقاومت
 • اندازه گيري دقيق در ابتداي نصب سيستم و اندازه گيريهاي متناوب براي تغييرات

اجزا مقاومت زمين

 • مقاومت بين هاديها و الكترود زمين (با اتصالات مناسب قابل چشم پوشي)
 • مقاوت تماس الكترود با خاك(بدون چربي و رنگ قابل چشم پوشي) بيشترين
 • مقاومت خاك پيرامون الكترود (لايه هاي كروي- جزئ اصلي)
 • نزديكترين لايه كروي به الكترود داراي مقاومت

روشهاي اندازه گيري

 • روش افت پتانسيل
 • عبور جريان بين الكترود مورد آزمايش ( X ) و الكترود كمكي جريان ( C )
 • مشاهده افت ولتاژ حاصل بين الكترود آزمايش و الكترود كمكي پتانسيل ( P )
 • انتخاب مكانهاي كم مقاومت براي الكترودهاي كمكي
 • الكترود جريان ثابت با تغيير محل ( P ) و رسم منحني ( شبكه هاي بزرگ )
 • تعويض پلاريته براي هر بار اندازه گيري – اختلاف بايد كمتر از ۱۵ درصد باشد
 • ناحيه مياني منحني با شيب صفر مقدار مقاومت الكترود مورد آزمايش است
 • اگر ناحيه اي با شيب صفر بوجود نيامد الكترود جريان بايد دور تر شود
 • براي شبكه هاي زمين هر دو الكترود كمكي تا حد امكان فاصله دار
 • براي الكترودهاي كوچك XP در ۶۲ درصد حدفاصل XC
 • توجه به تاثير سيستم هاي لوله كشي فلزي و انبارهاي فلزي غلات ، تانكها و غيره
 • انحراف خط XP نسبت به XC
 • روش دو نقطه اي
 • اندازه گيري مستقيم مقاومت بين الكترود آزمايش و الكترودي ديگر با مقاومت ناچيز
 • مقاوت اندازه گيري شده تماماً به الكترود آزمايش نسبت داده مي شود
 • براي شبكه هاي كم مقاومت خطا زياد است
 • روش سه نقطه اي
 • اندازه گيري مستقيم مقاومت الكترودها به صورت دو به دو
 • محاسبه مقاومت الكترود مورد آزمايش

R1 = ( R1,2 + R1,3 – R2,3 ) / 2

 • حداقل فاصله الكترودها ۶ متر – در غير اين صورت ممكن است مقاومت منفي بدست آيد
 • اگر مقاومت R2 و R3 خيلي بزرگتر از R1 باشد خطاهاي اندازهگيري در مقياس R1 بزرگ است
 • اين روش براي پستها مناسب نيست – روش افت پتانسيل توصيه مي شود

اتصال زمين حفاظتي بار استاتيك

-علل ايجاد بار استاتيك بر تجهيزات

– حركت توليدات مختلف بر روي سطوح شيب دار و كانالها

– حركت نقاله ها و يا برخي توليدات ( مثل پارچه ) بر روي مسيرهاي مشخص

– راه رفتن افراد بر روي موكتهاي داراي تركيبات مصنوع