درایو سروو موتور

درایو سروو موتور

موتورها مغناطیس دائم جریان مسنقیم و یا جریان متناوب بدلیل ویژگی ساختاری دارای قابلیت کنترل سرعت و موقعیت دقیق با حداقل خطا می باشند. به همین دلیل با استفاده از فیدبکهای مورد نیاز و فراهم آوردن سیستم درایو مناسب در کاربردهای دقیق از این موتورها بهره برده می شود که مجموعه سیستم کنترل و موتور الکتریکی یک سروو موتور نامیده می شود. کنترل سروو موتور بر اساس سرعت، موقعیت و گشتاور بر اساس نوع کاربری صورت می پذیرد. درایو سروو موتورهای مختلف همچنین طراحی رابط کاربری مناسب از دیگر فعالیتهای صورت گرفته توسط این مجموعه می باشد.