رگولاتور شنت

رگولاتور موازی 

یکی از راهکارهای تنظیم ولتاژ یک لینک دی-سی استفاده از رگولاتور موازی است. افزایش ولتاژ لینک دی-سی نسبت به یک مقدار آستانه باعث عملکرد مدار رگولاتر موازی شده و با موازی کردن یک مقاومت، منجر به کاهش سطح ولتاژ می شود. مدار طراحی شده به منظور عملکرد ترمزی در موتور دی-سی طراحی شده تا نیروی الکترومغناطیسی درون موتور از این طریق تخلیه گردد. کنترل عملکرد مدار طراحی شده از طریق یک حلقه هیسترزیس صورت می پذیرد که حدود بالا و پایین آن قابل تنظیم است. در طراحی این مدار تماما از المانهای آنالوگ استفاده شده تا قابلیت اطمینان مناسب برای استفاده از این مدار در محیطهای سخت صنعتی را مهیا کند.