حفاظت پشتیبان


حفاظت از شبکه قدرت

حفظ پایداری شبکه قدرت و حفاظت تجهیزات در زمان رخداد خطا در شبکه یکی از اساسی­ترین وظایف سیستم­های کنترلی و حفاظتی است. دستگاه ساخته شده تحت عنوان “توسعه دهنده ناحیه حافظتی” به هدف حفاظت شبکه در برابر خطای اتصال کوتاه جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه ساخته شده است. دستگاه مورد بحث ضمن مانیتور کردن و ذخیره کردن داده­های ولتاژ جریان برای هر ناحیه و در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز جهت ارسال فرمان قطع به کلیدهای قدرت قادر است خطای اتصال کوتاه میان دو ناحیه را تشخیص دهد و در صورت قطع نکردن حفاظت اولیه و ثانویه سیستم به عنوان حفاظت ثالثیه خطا را تشخیص داده و محل خطا را مشخص کند. کاهش خطای دید رله دیستانس بخصوص در خطوط کوتاه (جلوگیری از تشخیص نادرست خطا) و همچنین انتقال اشتراک داده­های سیستم میان ایستگاه­ها با دقت مناسب در زمان اندک از دیگر مزایای این طرح به شمار می روند