مدارها و ماژول ها

  • بخش طراحی مدار شرکت در بحث طراحی مدارات تغذیه سوئیچینگ و مدارات الکترونیکی فعالیت داشته و می توان نمونه کارهای انجام شده را در بخش پروژه ها مشاهده نمود.