ماژول اپتوکوپلر

ماژول اپتوکوپلر طراحی شده جهت خواندن سیگنالهای سیستم و ورود آنها به ریزپردازنده مورد استفاده قرار می گیرد. در برد پیش رو دامنه ولتاژ ۱۰ تا ۱۸۰ ولت می توانند به عنوان ورودی از سیستم دریافت شوند و بصورت دامنه ولتاژ دیجیتال ۳٫۳  یا ۵ ولت در یک ریز پردازنده قرائت شوند.