ماژول ساعت

ماژول ساعت و تاریخ که قابلیت اتصال به بردهای مختلف آردوینو را دارا می باشد. این ماژول برای استفاده در کاربردهایی که نیاز به ثبت اطلاعات و داده ها با زمان و تاریخ می باشد می تواند استفاده شود.