• بخش طراحی مدار شرکت در بحث طراحی مدارات تغذیه سوئیچینگ و مدارات الکترونیکی فعالیت داشته و می توان نمونه کارهای انجام شده را در بخش پروژه ها مشاهده نمود.
    • ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
  • The company circuits design team works on switching power supply design circuits as well as the electronic circuits for special applications. See the completed projects through the project section.
  • RTC Module
  • Micro-SD card Module
  • Relay Module