ماژول اپتوکوپلر طراحی شده جهت خواندن سیگنالهای سیستم و ورود آنها به ریزپردازنده مورد استفاده قرار می گیرد. در برد پیش رو دامنه ولتاژ ۱۰ تا ۱۸۰ ولت می توانند به عنوان ورودی از سیستم دریافت شوند و بصورت دامنه ولتاژ دیجیتال ۳٫۳  یا ۵ ولت در یک ریز پردازنده قرائت شوند.


The designed Optocoupler module is used to read 10-180 volts input voltage in order to excite digital input of a microprocessor with 3.3 or 5 volts