پمپ سرنگی

از پمپ سرنگی جهت تزریق مواد درون سرنگ با روند مشخص استفاده می شود. دستگاه ساخته شده به گونه ای طراحی شده که قابلیت در بر گرفتن سرنگ های مختلف را دارا می باشد. در این دستگاه پس از وارد نمودن مشخصات سرنگ استفاده شده امکان تعیین نرخ تزریق مهیا می شود. تولید گشتاور بالا، قابلیت زمان بندی فرایند و امکان تزریق و مکش با دقت یک دهم سی سی بر دقیقه از مهم ترین ویژگی های این دستگاه است. تولید گشتاور بالا قابلیت تزریق مواد با گرانروی بالا را محقق می نماید. قابلیت زمان بندی و تعریف مراحل مختلف تزریق امکان استفاده از این دستگاه در فرایندهای تیتراسیون را مهیا می کند. این ساختار با توجه قابلیت های ذکر شده می تواند در مصارف پزشکی، آزمایشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد


Syringe Pump

The syringe pump is generally used to inject a specific liquid in a process by a determined procedure. The constructed device is designed in such a way that it can use different syringes in various sizes and volumes with distinct materials. The characteristics of the syringe are entered as inputs in the first step of the device operation. After that, the user is able to set the injection rate for each process. The high mechanical torque, working in accordance with a definite timetable, and the suction or injection abilities with 0.1cc/min accuracy are the most significant features of the presented syringe pump. For instance, a viscous liquid in a syringe requires more mechanical torque and the constructed device is able to address this problem successfully by having high mechanical torque potency. Moreover, the capability of working based on a particular timetable and also specific injection program, enable users to wield it in titration processes. Pursuant to the aforementioned specifications, the device can be useful and applicable in the laboratory, industrial, and medical usages.