تیغه مسطح کننده 

تیغه مسطح کننده می تواند به عنوان یکی از دستگاه های پوشش دهی شمرده شود. در این روش تیغه متحرک فیلم نازکی از ماده پوشش دهنده را بر روی سطح زیر ساخت می­نشاند. نوسانات سرعت تیغه مسطح کننده تاثیر چشمگیری بر روی فرایند پوشش دهی خواهد گذاشت. نوسانات ناچیز سرعت، همترازی ساختار مکانیکی و همچنین تولید گشتاور بالا از مهم­ترین ویژگی­های دستگاه ساخته شده است. از دیگر ویژگی­های این دستگاه می­توان به قابلیت تنظیم سرعت با دقت سانتی متر بر دقیقه اشاره نمود.


Doctor Blade

The Doctor Blade device is categorized into coating devices groups. In this approach, a moving blade spreads the thin film as a cover layer on the substrate object. The moving element speed fluctuations can bring about highlighted shortages in the thin film cover. Minimum speed oscillations and generation of the great mechanical torque are two prominent characteristics of the constructed device. Besides, the devices can be adjusted to work with the 1cm/min accuracy which demonstrates the precision of the system.