Tele-Protection System

Tele-Protection System

حفاظت از شبکه قدرت

حفظ پایداری شبکه قدرت و حفاظت تجهیزات در زمان رخداد خطا در شبکه یکی از اساسی­ترین وظایف سیستم­های کنترلی و حفاظتی است. دستگاه ساخته شده تحت عنوان “توسعه دهنده ناحیه حافظتی” به هدف حفاظت شبکه در برابر خطای اتصال کوتاه جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه ساخته شده است. دستگاه مورد بحث ضمن مانیتور کردن و ذخیره کردن داده­های ولتاژ جریان برای هر ناحیه و در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز جهت ارسال فرمان قطع به کلیدهای قدرت قادر است خطای اتصال کوتاه میان دو ناحیه را تشخیص دهد و در صورت قطع نکردن حفاظت اولیه و ثانویه سیستم به عنوان حفاظت ثالثیه خطا را تشخیص داده و محل خطا را مشخص کند. کاهش خطای دید رله دیستانس بخصوص در خطوط کوتاه (جلوگیری از تشخیص نادرست خطا) و همچنین انتقال اشتراک داده­های سیستم میان ایستگاه­ها با دقت مناسب در زمان اندک از دیگر مزایای این طرح به شمار می روند


Power system protection

Power system stability and protection of power system equipment are the most important duties of protection and control systems. The constructed device called “protection zone extender” has been proposed and implemented to improve power system reliability in presence of short circuit faults. The device not only is able to monitor and save the current and voltages data as a data logger in a special zone but also can be considered as a supplementary instrument to complete the protection system when there is a failure in primary and secondary protection devices. Reduction of distance relay mistake (it prevents the distance relays error in the determination of faulty conditions) and also provision of secure transfer system to transmit data among different substations in the network are other advantages of the constructed device.