پوشش دهنده سطحی

از روش پوشش دهی چرخشی برای نشاندن یک لایه نازک و یکنواخت بر روی یک زیر ساخت مسطح استفاده می شود. در این فرایند ماده پوشش دهنده را روی سطح زیرساخت قرار داده پس از آن به وسیله چرخش این ماده به شکل فیلم نازکی سطح زیر ساخت را پوشش می دهد. در این فرایند سرعت چرخش، شتاب و زمان پوشش دهی از مهم ترین پارامترهای کنترلی محسوب می شوند. در دستگاه ساخته شده هر سه پارامتر ذکر شده توسط کاربر قابل تنظیم است. از دیگر ویژگی این دستگاه می توان به نوسانات کم سرعت نسبت به نقطه تنظیم شده اشاره نمود.