تیغه مسطح کننده

تیغه مسطح کننده می تواند به عنوان یکی از دستگاه های پوشش دهی شمرده شود. در این روش تیغه متحرک فیلم نازکی از ماده پوشش دهنده را بر روی سطح زیر ساخت می نشاند. نوسانات سرعت تیغه مسطح کننده تاثیر چشمگیری بر روی فرایند پوشش دهی خواهد گذاشت. نوسانات ناچیز سرعت، همترازی ساختار مکانیکی و همچنین تولید گشتاور بالا از مهمترین ویژگی های دستگاه ساخته شده است. از دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به قابلیت تنظیم سرعت با دقت سانتی متر بر دقیقه اشاره نمود